ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 60 - เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
16 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 - นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 ที่ติด 0 ,ร , มส , เรียนซ้ำ , เปลี่ยนรายวิชา
 - ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2559 
16 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/ 2559
25 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2-3
26 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5-6
29 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
01 มิ.ย. 60 ถึง 02 มิ.ย. 60 - นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 ที่ติด 0 ,ร , มส , เรียนซ้ำ , เปลี่ยนรายวิชา ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2559
05 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/ 2559
06 มิ.ย. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่งานวัดผลฯ
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย. 60 - ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
19 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 60 ครูประจำวิชาส่งการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
30 มิ.ย. 60 - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
06 ก.ค. 60 - สำรวจเวลาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
11 ก.ค. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 - ส่งข้อสอบกลางภาคต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้างานวัดผล
19 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 - อาจารย์ประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลระหว่างภาคที่จัดเรียงชุดแล้วที่งานวัดผล
25 ก.ค. 60 ถึง 27 พ.ค. 60 - สอบวัดผลระหว่างภาคภาคเรียนที่ 1 / 2560
28 ก.ค. 60 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
07 ส.ค. 60 - ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
09 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 -กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560
09 ส.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่2 ที่หัวหน้างานวัดผล
14 ส.ค. 60 - หยุดชดเชยวันวันแม่แห่งชาติ
04 ก.ย. 60 - ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % และขออนุญาตให้ผลการเรียนที่งานวัดผล
05 ก.ย. 60 ถึง 12 ก.ย. 60 - นักเรียนนำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
06 ก.ย. 60 -สำรวจเวลาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
12 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60 - ส่งข้อสอบปลายภาคต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
13 ก.ย. 60 - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
14 ก.ย. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระส่งข้อสอบปลายภาคต้นฉบับ ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้างานวัดผล
20 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 - อาจารย์ประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคที่จัดเรียงชุดแล้วที่งานวัดผล
26 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 - สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 / 2560
04 ต.ค. 60 - ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่3 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
06 ต.ค. 60 - หัวหน้ากลุ่มสาระส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 3 ที่หัวหน้างานวัดผล
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสมุด ปพ.5 และดำเนินการตรวจสมุด ปพ.5
07 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 - ครูประจำชั้นรับผลการเรียนชั้น ม.1-ม.6 จากงานวัดผล
- ครูประจำชั้นกรอก ต 2 ข
09 ต.ค. 60 ส่ง ต 2 ข ที่งานวัดผลเสนอ ต 2 ข ให้ผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ
10 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน