ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 61 - ขออนุมัตินักเรียนจบรอบที่ 2
08 พ.ค. 61 - ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่หัวหน้างานวัดผลนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
02 เม.ย. 61 ถึง 04 เม.ย. 61 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
30 มี.ค. 61 - แจก ปพ.1 และประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร
28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 - ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
23 มี.ค. 61 - ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้างานวัดผล
20 มี.ค. 61 -ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 / 2560
20 มี.ค. 61 - นักเรียนชั้น ม1,2,3,4,5,6 ที่ติด 0 ,ร , มส , เรียนซ้ำ , เปลี่ยนรายวิชา ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
20 มี.ค. 61 ถึง 21 มี.ค. 61 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
19 มี.ค. 61 - ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนชั้น ม.1-ม.6 จากงานวัดผล
19 มี.ค. 61 - ครูประจำชั้นกรอก ต 2 ข
19 มี.ค. 61 - ส่ง ต 2 ข ที่งานวัดผล เสนอ ต 2 ข ให้ผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติ
16 มี.ค. 61 -หัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งสมุดปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่หัวหน้างานวัดผล

16 มี.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสมุด ปพ.5 และดำเนินการตรวจ สมุดปพ.5
15 มี.ค. 61 - ครูประจำวิชา ส่งสมุดปพ.5 ครั้งที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
12 มี.ค. 61 - นักเรียนทุกระดับชั้นมาฟังผลสอบและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา
06 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 - สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
27 ก.พ. 61 -ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 - นักเรียนนำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 - ครูประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่จัดเรียงชุดแล้ว ที่หัวหน้างานวัดผล
20 ก.พ. 61 - ครูประจำวิชาส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % และขออนุญาตให้ผลการเรียน ร ที่งานวัดผล
19 ม.ค. 61 - หัวหน้ากลุ่มสาระส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้างานวัดผล
17 ม.ค. 61 - ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 - สอบวัดผลระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2560
09 ม.ค. 61 - จัดเรียงข้อสอบตามตาราง
08 ม.ค. 61 ถึง 09 ม.ค. 61 -อาจารย์ประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลระหว่างภาคที่จัดเรียงชุดแล้ว ที่งานวัดผล
18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 -ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ที่งานวัดผล
06 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2560
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 - นักเรียนชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ที่ติด 0 ,ร , มส , เรียนซ้ำ , เปลี่ยนรายวิชา ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2560
22 พ.ย. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 - ครูประจำวิชาส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ที่หัวหน้างานวัดผล
- ครูประจำชั้นกรอก ต 2 ข
10 พ.ย. 60 ถึง 21 พ.ย. 60 - สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2560
02 พ.ย. 60 ถึง 10 พ.ย. 60 -นักเรียนชั้น ม1,2,3,4,5,6 ที่ติด 0 ,ร , มส , เรียนซ้ำ , เปลี่ยนรายวิชา ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2560

01 พ.ย. 60 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560