ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategic)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

2.  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

5.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  อย่างมีคุณภาพ

6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย