ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
 
เปิดสอนนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4
 
(มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6)