ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (10 พย 60)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
43
21
64
มัธยมศึกษาปีที่ 2
32
25
57
มัธยมศึกษาปีที่ 3
36
25
61
มัธยมศึกษาปีที่ 4
14
17
31
มัธยมศึกษาปีที่ 5
6
15
24
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
9
17
รวม
142
112
254