ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 มิ.ย.61)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
36
33
69
มัธยมศึกษาปีที่ 2
33
20
53
มัธยมศึกษาปีที่ 3
38
24
62
มัธยมศึกษาปีที่ 4
21
19
40
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
14
22
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
15
21
รวม
142
125
267