ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ     
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานส
ากล

Vision

In 2018 Khaothongphittayakom school to be learning organization, development
of learners
have quality standard of basic education comparable to
world-class standard