ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2.  พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.  พัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

7.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดจนระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา