ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 มิ.ย.62)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
37
29
66
มัธยมศึกษาปีที่ 2
34
34
68
มัธยมศึกษาปีที่ 3
32
19
51
มัธยมศึกษาปีที่ 4
26
19
45
มัธยมศึกษาปีที่ 5
17
17
34
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8 14 22
รวม
154
132
286