ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (10 พ.ย.61)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
36
32
68
มัธยมศึกษาปีที่ 2
35
20
55
มัธยมศึกษาปีที่ 3
38
24
62
มัธยมศึกษาปีที่ 4
19
16
35
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
14
22
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
15
21
รวม
142
121
263
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (แยกห้องเรียน)
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 16 15 31
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 17 16 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 16 10 26
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 18 9 27
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 10 27
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 12 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 16 34
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 14 22
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 15 21
รวม 132 117 247