ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 447
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 81
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 50
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 447
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 86
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 81
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 44
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 37
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 43
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 32
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 38
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 53
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 23
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 35
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 36
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 20
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 36
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 75
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 77
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 44
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 75
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 81
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 38
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 22
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 30
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 2741
11 Roadmap นโยบายสำคัญ 8
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 16
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 19
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 37
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 11
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 9
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 16
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 21
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 17
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 47
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 23
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 35
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 28
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 30
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 24
แบบฟอร์มขอไปราชการ 64
แบบฟอร์มมอบหมายงาน 38
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 14
คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 47
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 27
คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 12
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 17
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 16
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 50
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 62
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 34
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 38
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 10
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 44
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 17
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 35
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 26
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 14
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 23
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 21
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 32
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 20
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 23
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 19
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 34
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 27
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 23
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 17
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 27
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 15
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 14
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 15
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 12
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 10
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 10
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 5
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 38
ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 52
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 12
แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 11
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 12
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 7
ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 1
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 1