ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณวดี กุศลสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ
ครู คศ.3