ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรัตนวดี เผือกคล้าย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมา เนตรขำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสิทธิ์ พลมาศ
ช่างปูนระดับ 4