ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ