ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาณี เนื่องสิทธะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิระนันท์ ยอดนิล
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์
ครู คศ.3